recording desktop

recording desktop

ضبط از صفحه دسکتاپ (Recording screen)

ضبط از صفحه دسکتاپ یکی از کاربردی ترین روش ها برای انتقال دانش و آموزش در دنیای امروز است  وجود نرم افزار های مختلف در این زمینه سبب گسترش و بهبود روزبه روز این نرم افزار ها شده است.

Editing video

Editing video

ویرایش ویدئو(ٍEditing video)

گستردگی قابلیت های تصویربرداری سبب ایجاد نرم افزاهای مختلف در این زمینه شده است که بخشی از این نرم افزارها مربوط به ویرایش فیلم و ویدئو است.

ANSYS

ANSYS

انسیس (Ansys)

انسیس یک نرم افزار تحلیلی در زمینه های مختلف مهندسی است این نرم افزار از روش اجزاء محدود جهت محاسبات خود استفاده می کند.بعد از خرید نرم افزار Fluent و همچنین ایجاد قابلیت های طراحی Cad و شبکه بندی در خود می توان آن را به عنوان یک رقیب بی بدیل در زمینه های تحلیل های مختلف بویژه CFD دانست.