آزمون های نظام مهندسی

آزمون های نظام مهندسی

آزمون های نظام مهندسی ساختمان

وزارت راه وشهرسازي در اجراي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري بخشهاي(نظارت، طراحي و اجرا)، عمران بخش هاي(نظارت، محاسبات واجرا)، تاسيسات مکانيکي(طراحي و نظارت)، تاسيسات برقي(طراحي ونظارت)، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك در پایه سه اقدام مينماید.