Solidworks

امروزه استفاده از نرم افزار های طراحی به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از صنعت به شمار می رود.نرم افزار سالیدورک به عنوان یکی از قدرتمندترین این ابزار ها مورد توجه دانشجویان و مهندسان در سطح جامعه صنعتی دنیا است.در این بخش به ارائه آموزش های تهیه شده در این زمینه می پردازیم.