آزمون های نظام مهندسی ساختمان

وزارت راه وشهرسازي در اجراي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري بخشهاي(نظارت، طراحي و اجرا)، عمران بخش هاي(نظارت، محاسبات واجرا)، تاسيسات مکانيکي(طراحي و نظارت)، تاسيسات برقي(طراحي ونظارت)، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك در پایه سه اقدام مينماید.