ویرایش ویدئو(ٍEditing video)

گستردگی قابلیت های تصویربرداری سبب ایجاد نرم افزاهای مختلف در این زمینه شده است که بخشی از این نرم افزارها مربوط به ویرایش فیلم و ویدئو است.