انسیس (Ansys)

انسیس یک نرم افزار تحلیلی در زمینه های مختلف مهندسی است این نرم افزار از روش اجزاء محدود جهت محاسبات خود استفاده می کند.بعد از خرید نرم افزار Fluent و همچنین ایجاد قابلیت های طراحی Cad و شبکه بندی در خود می توان آن را به عنوان یک رقیب بی بدیل در زمینه های تحلیل های مختلف بویژه CFD دانست.