مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک شاخه ای از مهندسی است،که با طراحی،ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین ها سروکار دارد.تهیه و ساخت دستگاه هایی که انرژی های مختلف نظیر انرژی خورشیدی،انرژی هستهای و انرژی شیمیایی را به کار می گیرند نیز درحوزه این شاخه از دانش است.