ترمودینامیک ۱

تعاریف

تعريف و تاريخچه علم ترموديناميك، سيستم ترموديناميكي (جرم مشخصه) و حجم مشخصه (حجم كنترل)، خواص و حالت يك ماده، فرايند و چرخه(سيكل)، اصل صفرام ترموديناميك، مقياسهاي دما.

خواص ماده خالص

تعادل فازهاي سه گانه (بخار، مايع، جامد)، معادلات حالت، گازهاي كامل و گازهاي حقيقي، جداولخواص ترموديناميكي، قاعده فاز گيبس.

کار و حرارت

تعريف كار، كار جابجايي مرز يك سيستم تراكم پذير در يك فرآيند شبه تعادلي، تعريف حرارت،مقايسه كار و حرارت.

اصول  اول ترمودینامیک

اصل اول ترموديناميك براي يك سيستم با گردش در يك چرخه، اصل اول ترموديناميك براي يك سيستم (جرم مشخصه) يا تغيير حالت، انرژي دروني، اصل بقاء جرم، اصل اول ترموديناميك براي حجم مشخصه، آنتالپي، فرآيند جريان دائم حالت دائم (SSSF ،(فرايند جريان يكنواخت- حالت يكنواخت،گرماي ويژه در حجم ثابت، گرماي ويژه در فشار ثابت، فرآيند شبه تعادلي در سيستم با فشار ثابت، انرژي دروني، آنتالپي و گرماي ويژه، گازهاي كامل.

اصول دوم ترمودینامیک

ماشينهاي حرارتي، تبريد و يخچال، بازده ماشينهاي حرارتي و ضريب عملكرد يخچال، اصل دوم ترموديناميك، فرايند برگشتپذير، عواملي كه موجب برگشتناپذيري فرآيندها ميشوند، چرخه كارنو، بازده چرخه كارنو، مقياس ترموديناميكي دما.

آنتروپی

نامساوي كلاسيوس (Clausius ،(آنتروپي، آنتروپي جسم خالص، تغييرات آنتروپي در فرايند برگشت پذير، تغييرات آنتروپي در فرايند برگشتناپذير، افت كار، اصل ترموديناميكي براي حجم مشخصه، فرآيند با جريان يكنواخت، فرايند آدياباتيك برگشتپذير، تغييرات آنتروپي گازهاي كامل، فرايند برزخ (پلي تروپيك) برگشت پذير براي گازهاي كامل، ازدياد آنتروپي، بازده حرارتي

برگشت ناپذیری

قابليت انجام كار (Exergy, Availability (يا كار برگشت پذير، برگشت ناپذيري.

0 Comments